Đóng

Giáo dục đặc biệt

Trung Tâm thực hiện kiểm tra, đánh giá và can thiệp cho trẻ có nhu cầu đặc biệt: Tự kỷ, tăng động - giảm chú ý, chậm nói, chậm phát triển, khó khăn học tập,...